• تلفن فروشگاه : ۰۳۱۳۷۵۱۶۹۲۶
  • تلفکس : ۰۳۱۳۷۵۱۶۹۲۷
  • حشمت مدیر عامل :09131199207
  • شفیعی مسئول فروشگاه : ۰۹۱۳۱۷۶۸۳۸۵
  • هادیان مسئول تعمیرات: ۰۹۱۳۴۰۴۵۲۶۲
  • آدرس :اصفهان ،قهدریجان بلوار مدرس نبش کوچه صحت،
    کد پستی : ۸۴۶۱۹۶۳۴۵۱
  • ایمیل:pasheshmat1342@gmail.com
ارتباط با ما